Portálové riešenia

V našom portfóliu nájdete množstvo portálových riešení od klasických e-shopov a obchodných B2B platforiem, cez špecifické firemné intranety, zákaznícky orientované CRM systémy, až po sofistikované multifunkčné alebo obsahovo rozsiahle portály.

Intranet

Na základe naších skúseností sme dospeli k názoru, že pokiaľ chce firma úspešne komunikovať so svojimi zákaznikmi, mala by sa hlavne zamerať na analýzu a kontrolu svojej internej komunikácie a procesov.

Extranet

Je ďaľšie efektívne riešenie na zdieľanie aktuálnych informácií a dát, ale na rozdiel od intranetu je zameraný na väčšie množstvo externých užívateľov. Prostredníctvom extranetu takisto zdielame diskrétne informácie, ktoré sa nemôžu, alebo nechceme zverejnovať na bežných webových stránkach.

E-learning

E-learning je využitie informačných a komunikačných technológií v procese vzdelávania. Dá sa takisto definovať ako výučba s využitím výpočtovej techniky a internetu pri tvorbe kurzov, distribúcii študijného obsahu, riadenia výuky a k internej komunikácii vo firemnom či pedagogickom prostredí.